slide1 slide2 slide3 slide4 slide5
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига 2-сонли илова,
ЎзР АВ томонидан 2003 й. 24 январда рўйхатга олинган N 1209
Молиявий натижалар тўгрисида хисобот - 2-сонли шакл
  2016 йил 4 чораги Коды 
БхУТ бўйича 1-шакл  
Корхона, ташкилот BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSI- AGROMASH ОТК.АКЦИОН-Е ОБ-ВО КТУТ бўйича 00237682
Тармоқ Прочие ХХТУТ бўйича 95130
Ташкилий-ҳуқуқий шакли Полные товарищества ТхШТ бўйича 1153
Мулкчилик шакли Смешанная МШТ бўйича 144
Вазирлик, идора ва бошқалар Районные и городские хокимияты(хозрасчет ДБИБТ бўйича 07794
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами СТИР 200547555
Ҳудуд ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯШНОБОД тумани МхОБТ 1726290
Манзил ,S.МАSHXADIY KO CHASI,210-UY, Жўнатилган сана 31.01.2017
Ўлчов бирлиги, минг сўм қабул қилинган сана  
          Такдим қилиш муддати 15.02.2017
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ўтган йилнинг шу даврида Ҳисобот даврида
Даромадлар
(фойда)
Харажатлар
(зарарлар)
Даромадлар
(фойда)
Харажатлар
(зарарлар)
1 2 3 4 5 6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум 010 2288492 x 2184485 x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи 020 x 1381139 x 1341228
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) 030 907353 0 843257 0
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: 040 x 1330864 x 1253964
Сотиш харажатлари  050 x   x  
Маъмурий харажатлар 060 x 664761 x 802647
Бошқа операцион харажатлар  070 x 666103 x 451317
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари 080 x   x  
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 090 449014 x 421548 x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) 100 25503 0 10841 0
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: 110 24926 x 37654 x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар  120 450 x 204 x
Фоизлар шаклидаги даромадлар 130   x   x
Молиявий ижарадан даромадлар 140   x   x
Валюта курси фарқидан даромадлар 150   x   x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари 160 24476 x 37450 x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: 170 x 0,00 x 0,00
Фоизлар шаклидаги харажатлар 180        
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар 190 x   x  
Валюта курси фарқидан зарарлар 200 x   x  
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар 210 x   x  
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) 220 50429 0 48495 0
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар 230        
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) 240 50429 0 48495 0
Фойда солиғи 250 x 41352 x 39173
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар 260 x 690 x 729
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) 270 8387 0 8593 0
БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича тўланади Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича ҳисоблангандан ҳақиқатда тўлангани
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи 280 39173  
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи 290 167220 167220
шу жумладан:шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар 291 11769 11769
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи 300 729 729
Қўшилган қиймат солиғи 310 128446  
Акциз солиғи 320    
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ 330    
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ 340 1969  
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ 350 142308  
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи 360 163540  
Ягона солиқ тўлови 370    
Ягона ер солиғи 380    
Қатъий белгиланган солиқ 390    
Бошқа солиқлар 400    
Республика йўл жамғармасига мажбурий ажратмалар 410 30582 6221
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий ажратмалар 420 134282 52000
Бюджетдан ташқари Умумтаълим мактаблари, касб-ҳунар коллежлари, академик лицейлар ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукаммал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига мажбурий ажратмалар 430 10922 2222
Ягона ижтимоий тўлов ва фуқароларнинг бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига
суғурта бадаллари 
440 332228 332228
Импорт бўйича божхона божи 450    
Маҳаллий бюджетга йиғимлар 460    
Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар 470    
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари) 480 1151399 560620
Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ҳисобот даври бошига Ҳисобот даври охирига
1 2 3 4
Актив      
I. Узоқ муддатли активлар      
Асосий воситалар:      
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 010 4632938 4599520
Эскириш суммаси (0200) 011 1625524 1882468
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) 012 3007414 2717052
Номоддий активлар:      
Бошланғич қиймати (0400) 020 333870 819080
Амортизация суммаси (0500) 021 111101 413476
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) 022 222769 405604
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) 030 100340 100340
Қимматли қоғозлар (0610) 040 933 933
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) 050    
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) 060    
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) 070    
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 080 99407 99407
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) 090    
Капитал қўйилмалар (0800) 100    
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940) 110    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120    
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) 130 3330523 3222996
II. Жорий активлар      
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) 140 1529277 2004912
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150 152724 98918
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) 160 407889 697979
Тайёр маҳсулот (2800) 170 968664 1208015
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) 180    
Келгуси давр харажатлари (3100) 190 2354 8546
Кечиктирилган харажатлар (3200) 200 98916 171674
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 686959 538858
шундан: муддати ўтган* 211 56562 2382
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) 220 618582 309229
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) 230    
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) 240   144293
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) 250    
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 260 44024 8602
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) 270 993 16598
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) 280 22382 22404
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) 290    
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) 300    
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 310 978 37732
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: 320 467 45018
Кассадаги пул маблағлари (5000) 330    
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) 340   1544
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) 350    
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 360 467 43474
қисқа муддатли инвестициялар (5800) 370    
Бошқа жорий активлар (5900) 380    
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 2317973 2769008
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) 400 5648496 5992004
Пассив      
I. Ўз маблағлари манбалари      
Устав капитали (8300) 410 667437 667437
Қўшилган капитал (8400) 420    
Резерв капитали (8500) 430 3917268 3905841
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 440    
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450 8581 8786
Мақсадли тушумлар (8800) 460    
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) 470 32216 32216
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) 480 4625502 4614280
II. Мажбуриятлар      
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 58429 18458
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) 491 0,00 0,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) 500    
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) 510    
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) 520    
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 530    
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) 540    
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) 550    
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) 560    
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) 570    
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) 580 58429 18458
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) 590    
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 964565 1359266
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 964565 1359266
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* 602 52180 72866
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610 97863 115538
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) 620    
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630 2233 4829
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 640    
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) 650 551087 651794
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) 660    
Олинган бўнаклар (6300) 670 1610 29761
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680 52180 165898
Суғурталар бўйича қарз (6510) 690    
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700 213828 168840
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 710 5083 5083
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720   42771
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) 730    
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 740    
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) 750    
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760 40681 174752
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) 770 1022994 1377724
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) 780 5648496 5992004
Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинадиган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ҳисобот даври бошига Ҳисобот даври охирига
1 2 3 4
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001) 790    
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002) 800    
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003) 810    
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004) 820    
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005) 830    
Қатъий ҳисобот бланкалари (006) 840    
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007) 850    
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008) 860    
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009) 870    
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010) 880    
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011) 890    
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) 900    
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013) 910    
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014) 920 35579 32295
*) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия балансининг иловасига мувофиқ келтирилади
Раҳбар
ИБРАГИМОВ ДАМИР АСГАТОВИЧ
Бош ҳисобчи
МОРУНОВА ВИОЛА ВЕНИАМИНОВНА
Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари расшифровкаси
  Годовой чорак 2016 й.
 
Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебитор ва кредиторлар рўйхати Муддати ўтган умумий қарз Ташкилотга боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича вужудга келган муддати ўтган қарзлар
Жами шу жумладан:
ҳукумат қарорларига асосан олдиндан ҳақ тўла-май жўнатилган (олинган) маҳсулотлар бўйича муддати ўтган қарзлар давлат ресурслари ва жамғармаларидан жўнатиш кўзда тутилган хом ашё ва материаллар бўйича ўтказилган бўнак тўловлари суммаси ҳукумат қарорлари бўйича кечиктирилган қарзлар қонунчиликка мувофиқ даъволар бўйича суд жараёнида кўриб чиқилаётган ёки хўжалик суди томонидан кредиторлардан ундириш тўғрисида қарор чиққан қарзлар суммаси
1 2 3 4 5 6 7 8
Муддати ўтган дебиторлик қарзлари
1 Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебиторлар, жами 2381620.91 2381620.91 0,00 0,00 0,00 2381620.91
2 Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами 2381620.91 2381620.91 0,00 0,00 0,00 2381620.91
  шу жумладан, дебиторлар номи бўйича            
2.1 ООО "Tolqoin Montaj"(в сум) 387035.8 387035.8       387035.8
2.2 ООО "Fresh Green Agro"(в сум) 863075.87 863075.87       863075.87
2.3 ООО"TTZ Paxta terish vashinalari"(в сум) 1131509.24 1131509.24       1131509.24
2.4     0,00        
2.5     0,00        
2.6     0,00        
2.7     0,00        
2.8     0,00        
2.9     0,00        
2.10     0,00        
2.11     0,00        
2.12     0,00        
2.13     0,00        
2.14     0,00        
2.15     0,00        
2.16     0,00        
2.17     0,00        
2.18     0,00        
2.19     0,00        
2.20     0,00        
2.2 Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  шу жумладан дебиторлар номи бўйича            
2.2.1     0,00        
2.2.2     0,00        
2.2.3     0,00        
2.2.4     0,00        
2.2.5     0,00        
2.2.6     0,00        
2.2.7     0,00        
2.2.8     0,00        
2.2.9     0,00        
2.2.10     0,00        
2.2.11     0,00        
2.2.12     0,00        
2.2.13     0,00        
2.2.14     0,00        
2.2.15     0,00        
2.2.16     0,00        
2.2.17     0,00        
2.2.18     0,00        
2.2.19     0,00        
2.2.20     0,00        
3 Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар,жами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  шу жумладан дебиторлар номи бўйича            
3.1     0,00        
3.2     0,00        
3.3     0,00        
3.4     0,00        
3.5     0,00        
3.6     0,00        
3.7     0,00        
3.8     0,00        
3.9     0,00        
3.10     0,00        
Муддати ўтган кредиторлик қарзлари
4 Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган кредиторлар, жами 72866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами 72866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  шу жумладан, кредиторлар номи бўйича            
5.1 ГНИ (налоги)т.сум. 72866 0,00        
5.2     0,00        
5.3     0,00        
5.4     0,00        
5.5     0,00        
5.6     0,00        
5.7     0,00        
5.8     0,00        
5.9     0,00        
5.10     0,00        
5.11     0,00        
5.12     0,00        
5.13     0,00        
5.14     0,00        
5.15     0,00        
5.16     0,00        
5.17     0,00        
5.18     0,00        
5.19     0,00        
5.20     0,00        
5.2 Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  шу жумладан кредиторлар номи бўйича            
5.2.1     0,00        
5.2.2     0,00        
5.2.3     0,00        
5.2.4     0,00        
5.2.5     0,00        
5.2.6     0,00        
5.2.7     0,00        
5.2.8     0,00        
5.2.9     0,00        
5.2.10     0,00        
5.2.11     0,00        
5.2.12     0,00        
5.2.13     0,00        
5.2.14     0,00        
5.2.15     0,00        
5.2.16     0,00        
5.2.17     0,00        
5.2.18     0,00        
5.2.19     0,00        
5.2.20     0,00        
6 Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар, жами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  шу жумладан кредиторлар номи бўйича            
6.1     0,00        
6.2     0,00        
6.3     0,00        
6.4     0,00        
6.5     0,00        
6.6     0,00        
6.7     0,00        
6.8     0,00        
6.9     0,00        
6.10     0,00        
Раҳбар
ИБРАГИМОВ ДАМИР АСГАТОВИЧ
Бош ҳисобчи
МОРУНОВА ВИОЛА ВЕНИАМИНОВНА
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига 2-сонли илова,
ЎзР АВ томонидан 2003 й. 24 январда рўйхатга олинган N 1209
Молиявий натижалар тўгрисида хисобот - 2-сонли шакл
  2015 йил 4 чораги Коды 
БхУТ бўйича 1-шакл  
Корхона, ташкилот BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSI- AGROMASH ОТК.АКЦИОН-Е ОБ-ВО КТУТ бўйича 237682
Тармоқ Прочие ХХТУТ бўйича 95130
Ташкилий-ҳуқуқий шакли   ТхШТ бўйича 1153
Мулкчилик шакли Смешанная МШТ бўйича 144
Вазирлик, идора ва бошқалар Районные и городские хокимияты(хозрасчет ДБИБТ бўйича 7794
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами СТИР 200547555
Ҳудуд ХАМЗИНСКИЙ р-н МхОБТ 1726290
Манзил ,S.МАSHXADIY KO CHASI,210-UY, Жўнатилган сана 09.02.2016
Ўлчов бирлиги, минг сўм қабул қилинган сана  
          Такдим қилиш муддати  
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ўтган йилнинг шу даврида Ҳисобот даврида
Даромадлар
(фойда)
Харажатлар
(зарарлар)
Даромадлар
(фойда)
Харажатлар
(зарарлар)
1 2 3 4 5 6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум 010 1371245 x 2288492 x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи 020 x 1162709 x 1381139
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) 030 208536 0 907353 0
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: 040 x 637407 x 1330864
Сотиш харажатлари  050 x   x  
Маъмурий харажатлар 060 x 390282 x 664761
Бошқа операцион харажатлар  070 x 247125 x 666103
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари 080 x   x  
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 090 476042 x 449014 x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) 100 47171 0 25503 0
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: 110 16200 x 24926 x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар  120 436 x 450 x
Фоизлар шаклидаги даромадлар 130   x   x
Молиявий ижарадан даромадлар 140   x   x
Валюта курси фарқидан даромадлар 150   x   x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари 160 15764 x 24476 x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: 170 x 0,00 x 0,00
Фоизлар шаклидаги харажатлар 180        
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар 190 x   x  
Валюта курси фарқидан зарарлар 200 x   x  
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар 210 x   x  
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) 220 63371 0 50429 0
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар 230        
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) 240 63371 0 50429 0
Фойда солиғи 250 x 15397 x 41352
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар 260 x 3803 x 690
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) 270 44171 0 8387 0
БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича тўланади Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича ҳисоблангандан ҳақиқатда тўлангани
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи 280 41352  
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи 290 143834 143834
шу жумладан:шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар 291 10046 10046
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи 300 690  
Қўшилган қиймат солиғи 310 191093 104453
Акциз солиғи 320    
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ 330    
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ 340 1693  
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ 350 124754 14717
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи 360 142209 46052
Ягона солиқ тўлови 370    
Ягона ер солиғи 380    
Қатъий белгиланган солиқ 390    
Бошқа солиқлар 400    
Республика йўл жамғармасига мажбурий тўловлар 410 32038 7
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий тўловлар 420 123821 87206
Таълим ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукаммал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига мажбурий тўловлар 430 11442  
Ягона ижтимоий тўлов 440 285743 285743
Импорт бўйича божхона божи 450    
Маҳаллий бюджетга йиғимлар 460    
Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар 470    
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари) 480 1098669 682012
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига
 1-сонли илова, ЎзР АВ томонидан 2003 й. 24 январда рўйхатга олинган N 1209
Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл
  2015 йил 4 чораги  
БхУТ бўйича 1-шакл  
 
Корхона, ташкилот BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSI- AGROMASH ОТК.АКЦИОН-Е ОБ-ВО КТУТ бўйича 237682
 
Тармоқ Прочие ХХТУТ бўйича 95130
 
Ташкилий-ҳуқуқий шакли   ТхШТ бўйича 1153
 
Мулкчилик шакли Смешанная МШТ бўйича 144
 
Вазирлик, идора ва бошқалар Районные и городские хокимияты(хозрасчет ДБИБТ бўйича 7794
 
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами СТИР 200547555
 
Ҳудуд ХАМЗИНСКИЙ р-н МхОБТ 1726290
 
Манзил ,S.МАSHXADIY KO CHASI,210-UY, Жўнатилган сана 10.02.2016
 
Ўлчов бирлиги, минг сўм қабул қилинган сана  
 
  Такдим қилиш муддати  
Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ҳисобот даври бошига Ҳисобот даври охирига
1 2 3 4
Актив      
I. Узоқ муддатли активлар      
Асосий воситалар:      
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 010 4698720 4602839
Эскириш суммаси (0200) 011 1388145 1612308
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) 012 3310575 2990531
Номоддий активлар:      
Бошланғич қиймати (0400) 020   333870
Амортизация суммаси (0500) 021   111101
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) 022 0,00 222769
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) 030 100176 100340
Қимматли қоғозлар (0610) 040 769 933
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) 050    
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) 060    
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) 070    
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 080 99407 99407
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) 090    
Капитал қўйилмалар (0800) 100    
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940) 110    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120    
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) 130 3410751 3313640
II. Жорий активлар      
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) 140 1544111 1529277
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150 68049 152724
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) 160 108013 407889
Тайёр маҳсулот (2800) 170 1368049 968664
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) 180    
Келгуси давр харажатлари (3100) 190   2354
Кечиктирилган харажатлар (3200) 200 64581 98916
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 399246 686959
шундан: муддати ўтган* 211    
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) 220 292328 618582
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) 230    
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) 240    
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) 250    
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 260 15288 44024
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) 270 993 993
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) 280 14863 22382
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) 290    
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) 300    
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 310 75774 978
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: 320 1161 467
Кассадаги пул маблағлари (5000) 330    
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) 340 3  
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) 350    
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 360 1158 467
қисқа муддатли инвестициялар (5800) 370    
Бошқа жорий активлар (5900) 380    
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 2009099 2317973
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) 400 5419850 5631613
Пассив      
I. Ўз маблағлари манбалари      
Устав капитали (8300) 410 667437 667437
Қўшилган капитал (8400) 420    
Резерв капитали (8500) 430 3969750 3900385
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 440    
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450 80160 8581
Мақсадли тушумлар (8800) 460    
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) 470   32216
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) 480 4717347 4608619
II. Мажбуриятлар      
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 127382 58429
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) 491 0,00 0,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) 500    
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) 510    
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) 520    
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 530    
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) 540    
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) 550    
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) 560    
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) 570    
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) 580 127382 58429
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) 590    
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 575121 964565
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 575121 964565
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* 602    
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610 85403 97863
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) 620    
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630 1076 2233
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 640    
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) 650 376193 551087
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) 660    
Олинган бўнаклар (6300) 670 680 1610
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680 38316 52180
Суғурталар бўйича қарз (6510) 690    
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700 25280 213828
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 710 1687 5083
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720    
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) 730    
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 740    
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) 750    
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760 46486 40681
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) 770 702503 1022994
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) 780 5419850 5631613
Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинадиган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ҳисобот даври бошига Ҳисобот даври охирига
1 2 3 4
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001) 790    
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002) 800    
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003) 810    
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004) 820    
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005) 830    
Қатъий ҳисобот бланкалари (006) 840    
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007) 850    
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008) 860    
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009) 870    
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010) 880    
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011) 890    
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) 900    
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013) 910    
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014) 920 32688 35579
*) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия балансининг иловасига мувофиқ келтирилади
Раҳбар
ИБРАГИМОВ ДАМИР АСГАТОВИЧ
Бош ҳисобчи
МОРУНОВА ВИОЛА ВЕНИАМИНОВНА
Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари расшифровкаси
  Годовой чорак 2015 й.
 
Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебитор ва кредиторлар рўйхати Муддати ўтган умумий қарз Ташкилотга боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича вужудга келган муддати ўтган қарзлар
Жами шу жумладан:
ҳукумат қарорларига асосан олдиндан ҳақ тўла-май жўнатилган (олинган) маҳсулотлар бўйича муддати ўтган қарзлар давлат ресурслари ва жамғармаларидан жўнатиш кўзда тутилган хом ашё ва материаллар бўйича ўтказилган бўнак тўловлари суммаси ҳукумат қарорлари бўйича кечиктирилган қарзлар қонунчиликка мувофиқ даъволар бўйича суд жараёнида кўриб чиқилаётган ёки хўжалик суди томонидан кредиторлардан ундириш тўғрисида қарор чиққан қарзлар суммаси
1 2 3 4 5 6 7 8
Муддати ўтган дебиторлик қарзлари
1 Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебиторлар, жами 56562420.91 56562420.91 0,00 0,00 0,00 56562420.91
2 Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами 56562420.91 56562420.91 0,00 0,00 0,00 56562420.91
  шу жумладан, дебиторлар номи бўйича            
2.1 OAO "TTZ" (в сум) 54180800 54180800       54180800
2.2 ООО "Tolqoin Montaj"(в сум) 387035.8 387035.8       387035.8
2.3 ООО "Fresh Green Agro"(в сум) 863075.87 863075.87       863075.87
2.4 ООО"TTZ Paxta terish vashinalari"(в сум) 1131509.24 1131509.24       1131509.24
2.5     0,00        
2.6     0,00        
2.7     0,00        
2.8     0,00        
2.9     0,00        
2.10     0,00        
2.11     0,00        
2.12     0,00        
2.13     0,00        
2.14     0,00        
2.15     0,00        
2.16     0,00        
2.17     0,00        
2.18     0,00        
2.19     0,00        
2.20     0,00        
2.2 Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  шу жумладан дебиторлар номи бўйича            
2.2.1     0,00        
2.2.2     0,00        
2.2.3     0,00        
2.2.4     0,00        
2.2.5     0,00        
2.2.6     0,00        
2.2.7     0,00        
2.2.8     0,00        
2.2.9     0,00        
2.2.10     0,00        
2.2.11     0,00        
2.2.12     0,00        
2.2.13     0,00        
2.2.14     0,00        
2.2.15     0,00        
2.2.16     0,00        
2.2.17     0,00        
2.2.18     0,00        
2.2.19     0,00        
2.2.20     0,00        
3 Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар,жами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  шу жумладан дебиторлар номи бўйича            
3.1     0,00        
3.2     0,00        
3.3     0,00        
3.4     0,00        
3.5     0,00        
3.6     0,00        
3.7     0,00        
3.8     0,00        
3.9     0,00        
3.10     0,00        
Муддати ўтган кредиторлик қарзлари
4 Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган кредиторлар, жами 52180000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами 52180000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  шу жумладан, кредиторлар номи бўйича            
5.1 ГНИ (налоги) 52180000 0,00        
5.2     0,00        
5.3     0,00        
5.4     0,00        
5.5     0,00        
5.6     0,00        
5.7     0,00        
5.8     0,00        
5.9     0,00        
5.10     0,00        
5.11     0,00        
5.12     0,00        
5.13     0,00        
5.14     0,00        
5.15     0,00        
5.16     0,00        
5.17     0,00        
5.18     0,00        
5.19     0,00        
5.20     0,00        
5.2 Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  шу жумладан кредиторлар номи бўйича            
5.2.1     0,00        
5.2.2     0,00        
5.2.3     0,00        
5.2.4     0,00        
5.2.5     0,00        
5.2.6     0,00        
5.2.7     0,00        
5.2.8     0,00        
5.2.9     0,00        
5.2.10     0,00        
5.2.11     0,00        
5.2.12     0,00        
5.2.13     0,00        
5.2.14     0,00        
5.2.15     0,00        
5.2.16     0,00        
5.2.17     0,00        
5.2.18     0,00        
5.2.19     0,00        
5.2.20     0,00        
6 Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар, жами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  шу жумладан кредиторлар номи бўйича            
6.1     0,00        
6.2     0,00        
6.3     0,00        
6.4     0,00        
6.5     0,00        
6.6     0,00        
6.7     0,00        
6.8     0,00        
6.9     0,00        
6.10     0,00        
Раҳбар
ИБРАГИМОВ ДАМИР АСГАТОВИЧ
Бош ҳисобчи
МОРУНОВА ВИОЛА ВЕНИАМИНОВНА

Полезные ссылки

Обратная связь